ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
 solar Green house drying
   Solardrying โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ลักษณะเป็นเรือนกระจก(Solar Greenhouse)ปิดคุมโรงเรือนด้วยวัสดุโปร่งใสเช่นกระจกหรือโพลีคาร์บอเนตชนิดใสหรือพลาสติกเพื่อที่จะอบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบฯอยู่ภายในโรงเรือนพร้อมทีั้งดูดความชื้นทีระเหยจากผลิตภัณฑ์ที่อบด้วยพัดลมดูดอากาศเพื่อนำความชื้นออกมาภายนอกโรงเรือนการอบแห้งโดยใช้พลังงานเฉพาะจากดวงอาทิตย์คือ ระบบที่เครื่องอบแห้งทำงานโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ วัสดุที่อบจะอยู่ในเครื่องอบแห้งที่ประกอบด้วยวัสดุที่โปร่งใส ความร้อนที่ใช้ในการอบแห้งได้มาจากการดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีการถ่ายเทความร้อนดังกล่าว 2 ทาง คือ ทางตรงจากดวงอาทิตย์และทางอ้อมจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ ทำให้อากาศร้อนก่อนที่จะผ่านวัสดุอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ได้นำมาใช้เพื่อ การตากแห้งเป็นเวลาช้านาน ปัจจุบันได้มีการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมากมาย อาทิ การตากแห้งกระเบื้องและกระจกสี ยางรถ และอุตสาหกรรมที่ใช้ยาง อุตสาหกรรมสิ่งทอ การหล่อเหล็ก เภสัชกรรม โรงงานยาสูบ การแปรรูป และการถนอมอาหาร ผลไม้ สมุนไพร เนื้อสัตว์ และพืชผลทางการเกษตร เป็นต้นเป้าหมายหลักของเทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยลดต้นทุน ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันในการนำเทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ให้เกิด ความแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
clip image002   clip image002 0000
หลักการทำงานและประโยชน์ที่ได้รับ
 แบบติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ผลงานการติดตั้ง