ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Queen Sirikit Heart Center of the Northeast 

about qshc
      อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 จึงได้จัดและบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก

โรคหัวใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ วันทำการปกติ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30-16.30 น. มีห้องตรวจผู้ป่วยนอก

ทั้งหมด 16 ห้องตรวจประกอบด้วยห้องตรวจผู้ป่วยด้านอายุรกรรม จำนวน 8 ห้อง ห้องตรวจผู้ป่วยด้านศัลยกรรม

จำนวน 4 ห้อง ห้องตรวจผู้ป่วยกุมารเวชกรรมจำนวน 4 ห้อง บริการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงโดยให้บริการ ณ ห้องตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมนี้ได้เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น. และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08.00 -12.00 น.บริการตรวจรักษาผู้ป่วยใน เริ่มตั้งแต่เปิดให้บริการตั้งแต่ มีนาคม 2545 - มีนาคม 2546 จำนวน 10 เตียง โดยใช้พื้นที่ ณ อาคารชั่วคราวคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาในได้ย้ายมาเปิดให้บริการ ณ อาคารชั่วคราว ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯและเริ่มรักษาผู้ป่วยโดยวิธีผ่าตัดหัวใจแบบเปิด เดือนมกราคม 2547 ขยายการบริการรักษา ผู้ป่วยด้วยวิธีการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดและแบบปิดโดยเช่าพื้นที่บริเวณชั้น 3 อาคารโรคพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขณะนั้นมีห้องผ่าตัด 2 ห้อง เตียงผู้ป่วยวิกฤจำนวน 6 เตียง เตียงผู้ป่วยกึ่งวิกฤต จำนวน 6 เตียง จนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ได้ย้ายมาเปิดให้บริการที่อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

DSC0680

pr qshc
IMG 20151124 151211 IMG 20151127 124928
IMG 20151128 082437 IMG 20151124 151132

 

โครงการ  : ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ที่ตั้ง 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
ลักษณะธุรกิจ โรงพยาบาลบริการตรวจรักษาโรคหัวใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่
Collector Type HS Seriess
Colector Installed 73 Pieces
Hot water Storage Tank 16,000 Liter
Hot water Temperature 75°C-80°C
Installation Date 30 January 2016